การเลือกสายรัดพลาสติก

การเลือกใช้สายรัดพลาสติกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รัดกล่อง หรือหีบห่อทั่วไป การรัดกล่อง [...]